Бакалаврат

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Спеціальність: 054 «Соціологія»
Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Кваліфікація: Бакалавр з соціології
ОПП: «Врегулювання конфліктів та медіація»

Силабуси обов’язкових навчальних дисциплін ухвалено кафедрою соціології (протокол № 12 від 23.06.2023).
Силабуси обов’язкових навчальних дисциплін погоджено Методичною комісією факультету соціології і права (протокол № 11 від 27.06.2023).

ОБОВ’ЯЗКОВІ

ЗО 1 Українська мова за професійним спрямуванням
ЗО 2 Україна в контексті історичного розвитку Європи
ЗО 3 Основи здорового способу життя
ЗО 4.1 Практичний курс іноземної мови. Частина 1
ЗО 4.2 Практичний курс іноземної мови. Частина 2
ЗО 5 Національна економіка
ЗО 6 Загальна теорія розвитку
ЗО 7 Екологічний менеджмент
ЗО 8 Інформаційне право
ЗО 9.1 Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 1
ЗО 9.2 Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 2
ЗО 10.1 Математичні та статистичні методи аналізу соціальної інформації. Частина 1. Описова статистика. Кореляційний аналіз
ЗО 10.2 Математичні та статистичні методи аналізу соціальної інформації. Частина 2. Регресійний аналіз. Перевірка гіпотез
ЗО 10.3 Математичні та статистичні методи аналізу соціальної інформації. Частина 3. Багатовимірна статистика
ЗО 11 Основи роботи з числовою соціальною інформацією
ЗО 12.1 Методологія, методи та технології соціологічних досліджень. Частина 1
ЗО 12.2 Методологія, методи та технології соціологічних досліджень. Частина 2
ЗО 12.3 Методологія, методи та технології соціологічних досліджень. Частина 3
ЗО 13 Вступ до соціологічної професії
ЗО 14.1 Історія соціології. Частина  1. Постання та оформлення соціологічного знання: соціально-поведінкові виміри від доби Античності до ХІХ століття
ЗО 14.2 Історія соціології. Частина 2. Довге ХХ сторіччя – основні соціологічні концепції
ЗО 15.1 Загальна соціологія. Частина 1. Соціологія  в структурі  сучасного  знання. Становлення та розвиток соціології
ЗО 15.1 Загальна соціологія. Частина 2. Особистість у системі суспільних відносин. Суспільство та його структура
ЗО 16 Основи академічного письма
ЗО 17 Соціальна статистика і демографія
ЗО 18 Соціологія модерну та модернізації
ЗО 19 Соціологія економіки та підприємництва
ЗО 20 Комп’ютерний аналіз соціальної інформації
ЗО 21 Соціологія модерну та модернізації. Курсова робота
ПО 01 Політична наука: конфліктологічний підхід
ПО 02 Теорія і історія врегулювання конфліктів
ПО 03 Сучасні соціологічні теорії
ПО 04 Сучасні теорії миру та конфліктів
ПО 05 Соціологія громадської думки та мас-медіа
ПО 06 Соціологія особистості, освіти та культури
ПО 07 Теорія і практика переговорних процесів
ПО 08 Соціологія комунікацій за умови конфлікту
ПО 09.1 Соціологічні дослідження соціальних структур, організацій та управління. Частина 1
ПО 09.2 Соціологічні дослідження соціальних структур, організацій та управління. Частина 2
ПО 10 Соціологія організацій, управління та трудових конфліктів
ПО 11 Соціальна ідентичність та конфлікти в модерному соціумі
ПО 12 Сімейна медіація
ПО 13 Соціологія і психологія криз та конфліктів
ПО 14 Медіація у врегулюванні конфліктів
ПО 15 Соціологія гендерних конфліктів
ПО 16 Нерівності, конфлікти і соціальна справедливість
ПО 17 Політичний діалог та медіація
ПО 18 Політична наука: конфліктологічний підхід. Курсова робота
ПО 19 Соціологія комунікацій за умови конфлікту. Курсова робота
ПО 20 Виробнича практика
ПО 21 Переддипломна практика
ПО 22 Дипломне проектування

Силабуси вибіркових навчальних дисциплін ухвалено кафедрою соціології (протокол № 10 від 08.04.2023).
Силабуси вибіркових навчальних дисциплін погоджено Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 8 від 02.06.2023).

ВИБІРКОВІ      

1. Актуальні проблеми азійських спільнот
2. Політика, технології і наука
3. Світова політика і міжнародні відносини
4. Соціологія цінностей
5. Соціологія рекламної та PR-діяльності
6. Ненасильницьке спілкування: міждисциплінарний підхід і реальна конфліктність
7. Паблік рілейшнз та кризові комунікації
8. Соціологія безпеки та розвитку особистості
9. Соціологія девіантної поведінки