Бакалаврат

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Спеціальність: 054 «Соціологія»
Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Кваліфікація: Бакалавр з соціології
ОПП: «Врегулювання конфліктів та медіація»

Силабуси обов’язкових навчальних дисциплін ухвалено кафедрою соціології (протокол № 12 від 23.06.2023).
Силабуси обов’язкових навчальних дисциплін погоджено Методичною комісією факультету соціології і права (протокол № 11 від 27.06.2023).

ОБОВ’ЯЗКОВІ

ZO01 Українська мова за професійним спрямуванням
ZO02 Україна в контексті історичного розвитку Європи
ZO03 Основи здорового способу життя
ZO04.1 Практичний курс іноземної мови. Частина 1
ZO04.2 Практичний курс іноземної мови. Частина 2
ZO05 Національна економіка
ZO06 Загальна теорія розвитку
ZO07 Екологічний менеджмент
ZO08 Інформаційне право
ZO09.1 Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 1
ZO09.2 Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 2
ZO10.1 Математичні та статистичні методи аналізу соціальної інформації. Частина 1. Описова статистика. Кореляційний аналіз
ZO10.2 Математичні та статистичні методи аналізу соціальної інформації. Частина 2. Регресійний аналіз. Перевірка гіпотез
ZO10.3 Математичні та статистичні методи аналізу соціальної інформації. Частина 3. Багатовимірна статистика
ZO11 Основи роботи з числовою соціальною інформацією
ZO12.1 Методологія, методи та технології соціологічних досліджень. Частина 1
ZO12.2 Методологія, методи та технології соціологічних досліджень. Частина 2
ZO12.3 Методологія, методи та технології соціологічних досліджень. Частина 3
ZO13 Вступ до соціологічної професії
ZO14.1 Історія соціології. Частина 1. Постачання та оформлення соціологічного знання: соціально-поведінкові виміри від доби Античності до ХІХ століття
ZO14.2 Історія соціології. Частина 2. Довге ХХ сторіччя – основні соціологічні
концепції

ZO15.1 Загальна соціологія. Частина 1. Соціологія в структурі сучасного знання. Становлення та розвиток соціології
ZO15.2 Загальна соціологія. Частина 2. Особистість у системі суспільних відносин. Суспільство та його структура
ZO16 Основи академічного письма
ZO17 Соціальна статистика і демографія
ZO18 Соціологія модерну та модернізації
ZO19 Соціологія економіки та підприємництва
ZO20 Комп’ютерний аналіз соціальної інформації
ZO21 Соціологія модерну та модернізації. Курсова робота

PO01 Політична наука: конфліктологічний підхід
PO02 Теорія і історія врегулювання конфліктів
PO03 Сучасні соціологічні теорії
PO04 Сучасні теорії миру та конфліктів
PO05 Соціологія громадської думки та мас-медіа
PO06 Соціологія особистості, освіти та культури
PO07 Теорія і практика переговорних процесів
PO08 Соціологія комунікації за умови конфлікту
PO09 Соціологічні дослідження соціальних структур
PO10 Соціологія організацій, управління та трудових конфліктів
PO11 Соціальна ідентичність та конфлікти в модерному соціумі
PO12 Сімейна медіація
PO13 Соціологія та психологія криз та конфліктів
PO14 Медіація у врегулюванні конфліктів
PO15 Соціологія гендерних конфліктів
PO16 Нерівності, конфлікти і соціальна справедливість
PO17 Політичний діалог та медіація
PO18 Політична наука: конфліктологічний підхід. Курсова робота
PO19 Соціологія комунікації за умови конфлікту. Курсова робота
PO20 Виробнича практика
PO21 Переддипломна практика
PO22 Дипломне проектування

Силабуси вибіркових навчальних дисциплін ухвалено кафедрою соціології (протокол № 10 від 08.04.2023).
Силабуси вибіркових навчальних дисциплін погоджено Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 8 від 02.06.2023).

ВИБІРКОВІ      

PV01 Комп’ютерний аналіз соціологічної інформації
PV02 Порівняльні дослідження в соціології
PV03 Вибіркове дослідження в соціології
PV04 Соціологія маскулінності та фемінності
PV05 Соціологія професійного успіху
PV06 Соціологія етнічних конфліктів
PV07 Соціальна статистика
PV08 Демографія
PV09 Аналіз соціальних мереж
PV10 Медіація у врегулюванні конфліктів
PV11 Політика, технології і наука
PV12 Соціологія інновацій та конфлікту
PV13 Якісні методи соціологічного дослідження
PV14 Сучасні теорії миру та конфліктів
PV15 Сучасні теорії та практики миротворення
PV16 Соціологія безпеки та розвитку особистості
PV17 Електоральні процеси та конфлікти
PV18 Конфлікт на Донбасі: причини, наслідки, шляхи вирішення
PV19 Моніторинг та оцінювання соціальних програм і проектів
PV20 Соціологія девіантної поведінки
PV21 Соціологія конфлікту поколінь в умовах прискорення технологічних змін
PV22 Друга хвиля глобалізації: конфлікти внутрішньоособистісні та міжособистісні – соціологічні контексти
PV23 Соціальна справедливість та проблема ресурсної нерівності
PV24 Соціологія цінностей
PV25 Світова політика і міжнародні відносини
PV26 Паблік рілейшнз та кризові комунікації
PV27 Соціологія рекламної та PR-діяльності
PV28 Ненасильницьке спілкування: міждисциплінарний підхід і реальна конфліктність
PV29 Глибинні інтерв’ю та фокус-групи у соціологічних дослідженнях конфліктів
PV30 Contemporary Sociological Theories