Вимоги до оформлення статей

Правила оформлення та подання рукописів до збірника “Вісник НТУУ “КПІ”. Серія Політологія. Соціологія. Право”, який є фаховим з політичних, соціологічних та правових наук.

Статті, які подаються до Вісника, проходять анонімне рецензування.

Згідно з Постановою Президії ВАК України від 15.01.2003 р.№ 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» до друку прийматимуться лише наукові статті, які мають такі необхідні структурні елементи:
1. постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
2. аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття;
3. формулювання цілей (мета) статті;
4. виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
5. Висновки з даного дослідження і перспективи подальшихрозвідок у даному напрямі.
Література подається в кінці статті згідно вимог ВАК (див. Бюлетень ВАК України №3, 2008).

Стаття супроводжується:

Резюме (ініціали та прізвища авторів, назва статті, текст) українською, російською та англійською мовами – шрифт “Times New Roman” (розмір кегля – 14); ключові слова; УДК.
Рефератом англійською мовою (обсяг – 1 сторінка).
Відомостями про авторів:
– (прізвище, ім’я та по батькові, вчений ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, домашня або службова адреси, контактний телефон та адреса електронної пошти для зв’язку) – 1 прим.;
– електронною версією статті з файлами відомостями про авторів;

Формат аркушів А4 (210х297 мм).
Відступи: зліва – 2.5 см, справа – 2.5 см, зверху – 2.5 см, знизу.
У першому рядку зліва вказується УДК;
наступний рядок – назва статті великими літерами (розмір шрифту 14, жирний) по центру;
наступний рядок – ініціали і прізвище автора і співавторів шрифту 12, жирний) по центру;
наступний рядок – вчений ступінь, вчене звання, посада (розмір шрифту 12, курсив) по центру;
наступний рядок – назва навчального закладу (розмір шрифту 12, курсив) по центру;
через рядок – основний текст статті.
Розмір абзацу – 1,25 см.
У кінці статті через рядок подається список літератури, в якому необхідно вказати авторів видання, назву, місто видання, видавництво, повний обсяг видання; для періодичних видань – вказати номер видання та сторінки, на яких розміщений матеріал.
Таблиці та рисунки подаються на окремих аркушах.
Заголовки таблиць розміщують по центру (розмір шрифту 14, жирний), а нумерація праворуч від таблиць. Розмір шрифту для набору текстів таблиці 12. Підпис під рисунками розміщують по центру (розмір шрифту 14).