ОНП “Аналітика соціальних даних”

ОБОВ’ЯЗКОВІ
Освітньо-наукова програма: «Аналітика соціальних даних».

Силабуси обов’язкових навчальних дисциплін ухвалено кафедрою соціології (протокол № 1 від 28.08.2023).
Силабуси обов’язкових навчальних дисциплін погоджено Методичною комісією факультету соціології і права (протокол № 1 від 01.09.2023).

ЗО 01.1 Інтелектуальна власність та патентознавство. Частина 1. Право інтелектуальної власності
ЗО 01.2 Інтелектуальна власність та патентознавство. Частина 2. Патентознавство та набуття прав
ЗО 02 Педагогіка вищої школи
ЗО 03 Соціальний вимір сталого розвитку
ЗО 04 Лідерство та антикризовий менеджмент
ЗО 05.1 Практичний курс іноземної мови для наукової комунікації. Частина 1
ЗО 05.2 Практичний курс іноземної мови для наукової комунікації. Частина 2
ЗО 06 Вступ до аналітичної соціології
ПО 01 Комп’ютерний аналіз соціальної інформації та візуалізація даних
ПО 02 Теорії соціальної поведінки в сучасній соціології
ПО 03 Міжнародна проектно-грантова діяльність та стартап-менеджмент
ПО 04 Методи багатовимірного аналізу в соціології
ПО 05 Технології OSINT в соціологічних дослідженнях
ПО 06 Форсайт методологія в аналізі та моделюванні соціальних процесів
ПО 07 Мови програмування R та Python в статистичних обчисленнях
ПО 08 Аналіз великих даних та штучний інтелект
ПО 09 Методологія та методи соціологічного дослідження в цифрову добу
ПО 10 Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації
ПО 11 Практика
ПО 12 Робота над магістерською дисертацією

ВИБІРКОВІ 
Освітньо-наукова програма: «Аналітика соціальних даних».

Силабуси вибіркових навчальних дисциплін ухвалено кафедрою соціології (протокол № 1 від 28.08.2023).
Силабуси вибіркових навчальних дисциплін погоджено Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 1 від 07.09.2023).

ПВ 01 Крос-національні дослідження в соціології
ПВ 02 Новітні якісні методи аналізу даних
ПВ 03 Паблік рілейшнз та кризові комунікації
ПВ 04 Соціологія виборчого процесу
ПВ 05 Пропаганда і збройний конфлікт
ПВ 06 Соціологія масових комунікацій та інтернету
ПВ 07 Моніторинг та оцінювання програм і проєктів
ПВ 08 Гендерні конфлікти: історія, теорія, методи врегулювання
ПВ 09 Соціологія війни: ідеологічні дискурси, мобілізаційні практики
ПВ 10 Академічне письмо та критичне мислення
ПВ 11 Contemporary Sociological Theories
ПВ 12 Global Politics
ПВ 13 Аналіз соціальних мереж (SNA)
ПВ 14 Створення та розвиток ІТ-продуктів
ПВ 15 Машинне навчання
ПВ 16 Вступ до баз даних
ПВ 17 Правове забезпечення Інтернету речей в умовах євроінтеграції
ПВ 18 Інформаційні права і свободи людини в Україні