Аспірантура

Третій рівень вищої освіти
Спеціальність: 054 Соціологія
Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Кваліфікація: Доктор філософії з соціології
ОНП “Соціологія”

Силабуси обов’язкових навчальних дисциплін ухвалено кафедрою соціології (протокол № 12 від 23.06.2023).
Силабуси обов’язкових навчальних дисциплін погоджено Методичною комісією факультету соціології і права (протокол № 11 від 27.06.2023).

ОБОВ’ЯЗКОВІ

ЗО 01.1 Філософські засади наукової діяльності. Частина 1. Науковий світогляд та етична культура науковця
ЗО 01.2 Філософські засади наукової діяльності Частина 2. Філософська гносеологія та епістемологія
ЗО 02.1 Іноземна мова для наукової діяльності. Частина 1. Наукові дослідження
ЗО 02.2 Іноземна мова для наукової діяльності. Частина 2. Наукова комунікація
ЗО 03 Історична соціологія модернів, модернізацій та розвитку
ЗО 04 Актуальні методологічні проблеми соціологічного дослідження 
ЗО 05 Трансформації соціально-наукового пізнання
ЗО 06 Організація науково-інноваційної діяльності
ЗО 07 Методологія педагогічної діяльності
ЗО 08 Педагогічна практика

Силабуси вибіркових навчальних дисциплін ухвалено кафедрою соціології (протокол № 10 від 08.04.2023).
Силабуси вибіркових навчальних дисциплін погоджено Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 8 від 02.06.2023).

ВИБІРКОВІ

1. Моделювання структурними рівняннями в соціології
2. Гносеологія наукового пізнання
3. Соціологічні студії соціальних структур та організацій
4. Трансформація та модернізація країн Східної та Центральної Європи
5. Ідентичність в суспільстві модерну
6. Соціальне конструювання науки і технологій
7. Historical Sociology of Global Conflicts
5. Пропаганда і збройний конфлікт
9. Академічне письмо: теоретико-методологічні та прикладні аспекти
10. Методологія та методи дослідження корупції