Нормативні документи

Наказ “Про нову редакцію Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті” №НОН/157/2023 від 09.05.2023
Завантажити

Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів навчання, набутих у неформальній / інформальній освіті
Завантажити

Наказ “Про особливості визнання результатів навчання в умовах правового режиму воєнного стану” №НОН/164/2022 від 31.05.2022

Завантажити

Відповідно до Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів навчання, набутих у неформальній / інформальній освіті:

Формальна освіта – це освіта, яка здобувається за освітніми програмами відповідно до визначених законодавством рівнів освіти, галузей знань, спеціальностей (професій) і передбачає досягнення здобувачами освіти визначених стандартами освіти результатів навчання відповідного рівня освіти та здобуття кваліфікацій, що визнаються державою.

Неформальна освіта – це освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій. Види неформальної освіти: професійні курси/тренінги, громадянська освіта, онлайн освіта, професійні стажування тощо.

Інформальна освіта (самоосвіта) – це освіта, яка передбачає самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям.

Результати навчання – знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення освітньої програми (програмні результати навчання) або опанування окремих навчальних дисциплін / освітніх компонентів.

Валідація – формалізований процес визначення рівня оволодіння здобувачами запланованими результатами навчання. Засоби валідації результатів неформальної/інформальної освіти – екзаменаційні білети, контрольні та тестові завдання, інструменти, обладнання, матеріали та інші засоби відповідно до рівня кваліфікації та технологічних вимог.

В разі наявності в силабусі – робочій програмі навчальної дисципліни / освітнього компонента рекомендацій науково-педагогічного працівника щодо можливості проходження визначеного онлайн курсу чи іншого елементу неформальної освіти, додаткова валідація результатів неформального навчання не потрібна. Семестровий та поточний контролі з відповідної дисципліни оцінюється науково-педагогічним працівником відповідно до рейтингової системи оцінювання результатів навчання та політики навчальної дисципліни.

Порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній/інформальній освіті

Університет може визнати результати навчання, здобуті у неформальній/інформальній освіті, в обсязі, що не перевищує 25% від загального обсягу освітньої програми здобувача.

Визнання результатів навчання, набутих у неформальній / інформальній освіті дозволяється для освітніх компонентів, які входять до навчального плану за яким навчається здобувач (далі – НП). Процедура валідації проводиться, як правило, до початку семестру, у якому згідно з НП передбачено опанування відповідного освітнього компонента.

Визнання результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті розповсюджується як на нормативні, так і на вибіркові навчальні дисципліни / освітні компоненти НП, за виключенням освітнього компонента з підготовки кваліфікаційної роботи. Обов’язковою умовою визнання результатів неформального/інформального навчання в рамках вибіркової компоненти освітньої програми є відповідність цих результатів навчання рівню освіти, на якому реалізується освітня програма.

Зарахована може бути як навчальна дисципліна повністю, так і її складові (освітні компоненти, змістовні модулі, окремі теми).

Здобувач вищої освіти звертається із заявою на ім’я декана факультету/директора навчально-наукового інституту (далі – ННІ) з проханням про визнання результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті (Додаток 1). До заяви додається декларація (Додаток 2), в якій наводиться інформація про:

1) суб’єкт, який здійснював неформальне навчання або з яким пов’язана професійна, громадська або інша діяльність (за наявності), під час якої здобувались відповідні результати навчання;
2) попереднє навчання та досвід діяльності, під час яких здобувались результати неформального/інформального навчання, зокрема, періоди неформального/інформального навчання та/або відповідної діяльності (за наявності);
3) перелік додаткових документів, що надаються для підтвердження інформації про неформальне/інформальне навчання (за наявності).

За розпорядженням декана/директора відповідного факультету/ ННІ створюється предметна комісія, до якої, як правило, входять: завідувач випускової кафедри; науково-педагогічний працівник, відповідальний за освітній компонент, що пропонується до зарахування; гарант освітньої програми та куратор академічної групи здобувача або його науковий керівник.

Предметна комісія, як правило, не більше десяти робочих днів розглядає надані документи, аналізує їх, проводить співбесіду із здобувачем (за потреби) та приймає одне з рішень (Додаток 3):

1) визнати результати навчання, набуті під час неформальної освіти, та зарахувати їх як оцінку семестрового контролю з відповідної навчальної дисципліни/освітнього компонента;
2) визнати результати навчання, набуті під час неформальної освіти, та зарахувати їх відповідно до рейтингової системи оцінювання як поточний контроль з відповідної складової навчальної дисципліни/освітнього компонента;
3) не визнавати результати навчання, набуті під час неформальної/ інформальної освіти;
4) призначити дату проведення позачергового контрольного заходу, відповідно до зазначеного у навчальному плані для навчальної дисципліни/освітнього компонента, що може бути зарахований.

Рекомендовані онлайн ресурси неформальної освіти:
Prometheus
Coursera