Про кафедру

Кафедра соціології є структурним підрозділом факультету соціології та права. Кафедру соціології очолює доктор соціологічних наук, професор Павло Володимирович Кутуєв. Колектив кафедри складається з провідних фахівців у галузях соціології, політології та соціальної роботи, фахівців, які мають великий досвід наукової, викладацької та практичної діяльності в Україні та за кордоном.

Кафедри  соціології розробляє дослідницьку тематику: ”Соцієтальний розвиток, модернізація та модерн в глобальному світі” (Ознайомитись).

Кафедра забезпечує викладання базових курсів політології та соціології для всіх факультетів КПІ ім. Ігоря Сікорського, випускає фахівців за спеціальністю 054 Cоціологія освітнього-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціаліст та магістр.

Випускники кафедри освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» отримують кваліфікацію науковий співробітник, викладач соціології;

8.03010101 7.03010101

Форма навчання: денна, заочна.

Коротка характеристика спеціальності:

соціолог – це фахівець у сфері теоретичного та емпіричного вивчення соціального життя в його цілісності, соціальних структур та процесів, спільнот та їхньої взаємодії, соціально-політичної динаміки соціуму, соціального підґрунтя економічної поведінки, а також культурних вимірів соцієтального розвитку. Професійні вміння соціологів реалізуються у таких сферах: соціальній, економічній, політичній, правовій, державному управлінні, науці та культурі. Соціолог володіє широким спектром соціологічних теорій, а також розмаїтими підходами до методології, методів, методик та технік збору та обробки соціологічної інформації.

На кафедрі здійснюється підготовка аспірантів за спеціальністю 22.00.03 Соціальні структури та соціальні відносини. Діяльність студентів і викладачів кафедри в науково-дослідницькому та інноваційному напрямку підпорядковується загальній ініціативній темі науково-дослідницької роботи кафедри «Соцієтальний розвиток, модернізація та модерн в глобальному світі».

На кафедрі соціології з 2008 року видається науковий журнал «Вісник НТУУ «КПІ». Серія Політологія. Соціологія. Право». Журнал є фаховим з політичних, соціологічних та правових наук. Періодичність – 4 номери на рік. Мова видання – українська, російська, англійська.