Наукова школа

Історична соціологія конфліктів в контексті модернів та модернізацій.

Керівник школи – д. соц. н., проф. Федорченко-Кутуєв П.В.
Об’єкт дослідження – концепції і практики формування модерну (модернів), розвитку та модернізацій, теорія та методи врегулювання конфліктів в соціально-політичній сфері.

НПП наукової школи беруть участь у реалізації міжнародних та вітчизняних грантових програм, а також проєктів з госпдоговірної тематики, розробки та впровадженні інноваційних ідей в економіку, науку та освіту із залученням додаткового фінансування в КПІ імені Ігоря Сікорського.

Вагомим результатом наукової школи є відкриття та акредитація у КПІ ім. Ігоря Сікорського та Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти освітньо-професійної програми з «Врегулювання конфліктів та медіація» на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти за сприянням Міністерства України з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, посольств Великої Британії та Швейцарії.

У рамках спеціальності 054 Соціологія ОП «Врегулювання конфліктів та медіація» в КПІ ім. Ігоря Сікорського є єдиною в Україні. ОП є міждисциплінарною діяльністю з підготовки експертів-практиків з вирішення соціальних конфліктів. Особливістю (унікальністю) програми є здобуття професійних знань та навичок з дослідження тенденцій соціальних змін та модернізації / демодернізації українського суспільства у контексті глобальної динаміки; з попередження, врегулювання та подолання наслідків конфліктів.

НПП наукової школи розроблена та затверджена наказом ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського №НОН/136/2022 від 03.05.2022 Сертифікатна програма «Врегулювання конфліктів в соціально-політичній сфері» для другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньою програмою «Врегулювання конфліктів та медіація» спеціальності 054 Соціологія.

За ініціативи НПП наукової школи і сприянням Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб до Національного класифікатору України було внесено нову назву посади «Фахівець з врегулювання конфліктів та медіації у соціально-політичній сфері» ДК 003 «Класифікатор професій». Компонентами освітньої програми є дисципліни з вивчення теорії та практики регулювання конфліктів, сучасних теорій та практик миротворення; трансформаційних / модернізаційних / демодернізаційних процесів у суспільстві; соціальних структур, процесів організацій та управління в суспільстві; масової комунікацій та динаміки медіа-сфери; соціальних аспектів розвитку особистості, науки, культури, освіти; математичних та статистичних методів аналізу соціальної інформації; методології, методів та технологій соціологічних досліджень; комп’ютерного аналізу соціальної інформації; психології, міжнародного права та історії.

На базі кафедри соціології ФСП КПІ імені Ігоря Сікорського наказом ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського № 7/216 від 08.08.2019 створена навчально-наукова лабораторія врегулювання конфліктів та медіації, яка має своєю місією створити більш мирний світ через комплекс дій – освіту/навчання, поширення  знань з конфліктовирішення та переговорів для широкого загалу, досліджень, які б трансформували конфлікти у напрямку поставлених цілей та закріплення стійких  результатів врегулювання.