Професійні компетенції випускника

БАКАЛАВРАТ

Організаційно-управлінська діяльність

 • Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
 • Здатність брати участь у розробці та управлінні проектами.
 • Здатність виявляти ініціативу та лідерські якості.
 • Здатність оцінювати та забезпечувати якість робіт, що виконуються.
 • Здатність діяти на основі професійно-етичних міркувань (мотивів).

Виробничо-практична діяльність

 • Здатність проводити соціологічні дослідження;
 • Здатність аналізувати соціальні ефекти діяльності інститутів суспільства
 • Здатність прогнозувати розвиток соціальних процесів
 • Здатність виявляти соціальну проблематику суспільних процесів

Проектна діяльність

 • Здатність планувати діяльність
 • Здатність виконувати покладені функції в межах проекту
 • Здатність проявляти наукову ініціативу
 • Здатність розробляти презентацію проекту
 • Здатність підтримувати комунікацію з членами проектної групи

Науково-дослідна діяльність

 • Здатність формулювати цілі, ставити конкретні завдання наукових досліджень в різних сферах соціології з використанням передового вітчизняного і зарубіжного досвіду проведення фундаментальних і прикладних наукових розвідок
 • Здатність вирішувати конкретні наукові завдання за допомогою основних кількісних і якісних методів з використанням сучасного програмного забезпечення та інтернет-технологій
 • Здатність створювати, брати участь в розробці і оформленні професійної науково-технічної документації, науково-дослідних звітів, рапортів, презентувати звіти соціологічних досліджень з урахуванням ключових цільових аудиторій та специфіки масової комунікації

МАГІСТРАТУРА

Організаційно-управлінська діяльність

 • Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
 • Здатність розробляти та управляти проектами.
 • Здатність виявляти ініціативу та лідерські якості, усвідомлювати власну відповідальність за свій особистий та професійний розвиток.
 • Здатність мотивувати членів організацій та рухатися до спільної мети, працювати сумлінно та відповідально перед суспільством, іншими людьми та самим собою.
 • Здатність оцінювати та забезпечувати якість робіт, що виконуються.
 • Здатність працювати в команді, розмежовувати публічний і приватний інтерес, уникати конфлікту інтересів.
 • Здатність діяти на основі загальних та професійно-етичних міркувань (мотивів),стандартів.
 • Здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення.
 • Здатність врегульовувати конфліктні ситуації в колективі, визначати свою поведінку в разі конфлікту інтересів.

Виробничо-практична діяльність

 • Здатність організовувати соціологічні та маркетингові дослідження;
 • Здатність проводити соціологічну експертизу нормативно-правових актів, соціальних проектів та програм
 • Здатність надавати науково обґрунтовані консультації державним органам, підприємствам, організаціям щодо соціальної складової виробничих процесів
 • Здатність формулювати та здійснювати кадрову політику організацій
 • Здатність організовувати конференції, публічні та масові заходи соціального спрямування
 • Здатність керувати соціологічними службами та організаціями
 • Здатність встановлювати та підтримувати зв’язки з громадськістю
 • Здатність розвивати проекти соціально відповідального бізнесу
 • Здатність моделювати стратегії розвитку соціальних інститутів суспільства

Проектна діяльність

 • Здатність ставити цілі діяльності, шукати шляхи їх досягнення, виявляти та долати перешкоди, оцінювати результати діяльності, порівнювати їх з вихідними цілями
 • Здатність формулювати соціальну місію та наукову мету проекту
 • Здатність методичне та програмне забезпечення проекту
 • Здатність розробляти презентації та публічний захист проекту
 • Здатність ставити цілі та аналізувати функції в межах проектної групи
 • Здатність здійснювати інформаційний супровід проекту
 • Здатність управляти власним часом як ресурсом проектної діяльності

Науково-дослідна і педагогічна діяльність

 • Здатність самостійно вести дослідницьку діяльність, формулювати цілі, ставити конкретні завдання наукових досліджень в різних сферах соціології з використанням передового вітчизняного та зарубіжного досвіду проведення фундаментальних і прикладних наукових розвідок
 • Здатність самостійно вирішувати конкретні наукові завдання за допомогою кількісних, якісних, гібридних методів соціальних наук, мульти/трансдисциплінарних наукових підходів з використанням сучасного програмного забезпечення та інтернет-технологій
 • Здатність створювати, брати участь в розробці і оформленні професійної науково-технічної документації, науково-дослідних звітів, рапортів, презентувати звіти соціальних та соціологічних досліджень з урахуванням ключових цільових аудиторій та специфіки масової комунікації
 • Здатність вдосконалювати теоретичні і методологічні підходи, техніки дослідницькі методи збору і аналізу соціологічної інформації, створювати і використовувати соціально-політичні кейси
 • Здатність до критичного аналізу теорії і практики у сфері соціології і інших соціально-гуманітарних наук, критичної оцінки результатів досліджень, практичного вивчення, прогнозування змін об’єктів професійної діяльності на основі результатів досліджень, представлення результатів власних дослідницьких (в тому числі магістерських) робіт, наукових досліджень у відповідних публікаціях.
 • Здатність викладати соціально-гуманітарні дисципліни
 • Здатність розробляти навчальні програми та методичну документацію
 • Здатність до систематизації та передачі отриманих знань
 • Здатність працювати з учнівською / студентською аудиторією
 • Здатність організовувати групову роботу

 АСПІРАНТУРА

Організаційно-управлінська діяльність

 • Здатність планувати, організовувати роботу та керувати проектами у рамках спеціальності соціологія
 • Здатність виявляти лідерські якості в організації науково-дослідних та освітніх заходів: конференцій, круглих столів, олімпіад та ін.
 • Здатність генерувати наукові ідеї та розробляти на їх основі соціальні технології, що можуть бути використані в організаційно-управлінській діяльності

Виробничо-практична діяльність

 • Здатність використовувати у професійній діяльності базові загальні знання з різних наук
 • Здатність застосовувати сучасні інформаційні технології у різних видах професійної діяльності
 • Здатність знаходити, обробляти й аналізувати релевантну інформацію для рішення проблем й прийняття рішень
 • Здатність використовувати сучасні методи і технології наукової комунікації українською та іноземних мовах
 • Здатність організовувати науко-педагогічні колективи для викладацької та педагогічної діяльності

Проектна діяльність

 • Здатність проводити критичний аналіз, оцінку і синтез нових та складних ідей
 • Здатність переосмислювати наявне та створювати нове цілісне знання та/або професійну практику і розв’язувати значущі соціальні, наукові, культурні, етичні та інші проблеми
 • Здатність розроблення та реалізація проектів, включаючи власні дослідження
 • Здатність ініціювання дослідницько-інноваційних проектів та автономно працювати під час їх реалізації
 • Здатність планувати й організовувати роботу дослідницьких колективів з рішення наукових і науково-освітніх завдань

Науково-дослідна діяльність

 • Здатність самостійно виконувати науково-дослідну діяльність у рамках спеціальності «Соціологія».
 • Здатність до аналізу, синтезу, сприйняття інформації, постановки мети і вибору шляхів її досягнення, оволодіння культурою мислення;
 • Здатність створювати принципово нові ідеї і продукти, мати креативність, ініціативність;
 • Здатність демонструвати розуміння взаємозв’язку між формами знання і поведінкою людини, використати соціологічні критерії в аналізі форм знання — епістеми, техне, фронезису
 • Здатність розуміти і критично оцінювати різноманітність підходів до аналізу форм знання/науки/техніки
 • Здатність застосовувати основні концепції і окремі поняття соціології знання/науки/техніки до аналізу реальних проблемних ситуацій, розглядати конкретну практику наукових співтовариств в контексті розрізнень пошуків і накопичення знання;
 • Здатність враховувати особливу роль науки/техніки/контексту як способу виробництва знання в сучасному суспільстві і як специфічного соціального інституту і практики;
 • Здатність здійснювати порівняльні соціологічні дослідження країн Центрально-східноєвропейського регіону

Педагогічна діяльність

 • Здатність розробляти та проводити всі види занять у вищому навчальному закладі
 • Здатність застосовувати новітні педагогічні, у тому числі інформаційні, технології у навчальному процесі.