Професійні компетенції випускника

БАКАЛАВРАТ

Організаційно-управлінська діяльність

 1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
 2. Здатність брати участь у розробці та управлінні проектами.
 3. Здатність виявляти ініціативу та лідерські якості.
 4. Здатність оцінювати та забезпечувати якість робіт, що виконуються.
 5. Здатність діяти на основі професійно-етичних міркувань (мотивів).

Виробничо-практична діяльність

 1. Здатність проводити соціологічні дослідження;
 2. Здатність аналізувати соціальні ефекти діяльності інститутів суспільства
 3. Здатність прогнозувати розвиток соціальних процесів
 4. Здатність виявляти соціальну проблематику суспільних процесів

Проектна діяльність

 1. Здатність планувати діяльність
 2. Здатність виконувати покладені функції в межах проекту
 3. Здатність проявляти наукову ініціативу
 4. Здатність розробляти презентацію проекту
 5. Здатність підтримувати комунікацію з членами проектної групи

Науково-дослідна діяльність

 1. Здатність формулювати цілі, ставити конкретні завдання наукових досліджень в різних сферах соціології з використанням передового вітчизняного і зарубіжного досвіду проведення фундаментальних і прикладних наукових розвідок
 2. Здатність вирішувати конкретні наукові завдання за допомогою основних кількісних і якісних методів з використанням сучасного програмного забезпечення та інтернет-технологій
 3. Здатність створювати, брати участь в розробці і оформленні професійної науково-технічної документації, науково-дослідних звітів, рапортів, презентувати звіти соціологічних досліджень з урахуванням ключових цільових аудиторій та специфіки масової комунікації

МАГІСТРАТУРА

Організаційно-управлінська діяльність

 1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
 2. Здатність розробляти та управляти проектами.
 3. Здатність виявляти ініціативу та лідерські якості,усвідомлювати власну відповідальність за свій особистий та професійний розвиток.
 4. Здатність мотивувати членів організацій та рухатися до спільної мети, працювати сумлінно та відповідально перед суспільством, іншими людьми та самим собою.
 5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість робіт, що виконуються.
 6. Здатність працювати в команді, розмежовувати публічний і приватний інтерес, уникати конфлікту інтересів.
 7. Здатність діяти на основі загальних та професійно-етичних міркувань (мотивів),стандартів.
 8. Здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення.
 9. Здатність врегульовувати конфліктні ситуації в колективі, визначати свою поведінку в разі конфлікту інтересів.

Виробничо-практична діяльність

 1. Здатність організовувати соціологічні та маркетингові дослідження;
 2. Здатність проводити соціологічну експертизу нормативно-правових актів, соціальних проектів та програм
 3. Здатність надавати науково обґрунтовані консультації державним органам, підприємствам, організаціям щодо соціальної складової виробничих процесів
 4. Здатність формулювати та здійснювати кадрову політику організацій
 5. Здатність організовувати конференції, публічні та масові заходи соціального спрямування
 6. Здатність керувати соціологічними службами та організаціями
 7. Здатність встановлювати та підтримувати зв’язки з громадськістю
 8. Здатність розвивати проекти соціально відповідального бізнесу
 9. Здатність моделювати стратегії розвитку соціальних інститутів суспільства

Проектна діяльність

 1. Здатність ставити цілі діяльності, шукати шляхи їх досягнення, виявляти та долати перешкоди, оцінювати результати діяльності, порівнювати їх з вихідними цілями
 2. Здатність формулювати соціальну місію та наукову мету проекту
 3. Здатність методичне та програмне забезпечення проекту
 4. Здатність розробляти презентації та публічний захист проекту
 5. Здатність ставити цілі та аналізувати функції в межах проектної групи
 6. Здатність здійснювати інформаційний супровід проекту
 7. Здатність управляти власним часом як ресурсом проектної діяльності

Науково-дослідна і педагогічна діяльність

 1. Здатність самостійно вести дослідницьку діяльність, формулювати цілі, ставити конкретні завдання наукових досліджень в різних сферах соціології з використанням передового вітчизняного та зарубіжного досвіду проведення фундаментальних і прикладних наукових розвідок
 2. Здатність самостійно вирішувати конкретні наукові завдання за допомогою кількісних, якісних, гібридних методів соціальних наук, мульти/трансдисциплінарних наукових підходів з використанням сучасного програмного забезпечення та інтернет-технологій
 3. Здатність створювати, брати участь в розробці і оформленні професійної науково-технічної документації, науково-дослідних звітів, рапортів, презентувати звіти соціальних та соціологічних досліджень з урахуванням ключових цільових аудиторій та специфіки масової комунікації
 4. Здатність вдосконалювати теоретичні і методологічні підходи, техніки дослідницькі методи збору і аналізу соціологічної інформації, створювати і використовувати соціально-політичні кейси
 5. Здатність до критичного аналізу теорії і практики у сфері соціології і інших соціально-гуманітарних наук, критичної оцінки результатів досліджень, практичного вивчення, прогнозування змін об’єктів професійної діяльності на основі результатів досліджень, представлення результатів власних дослідницьких (в тому числі магістерських) робіт, наукових досліджень у відповідних публікаціях.
 6. Здатність викладати соціально-гуманітарні дисципліни
 7. Здатність розробляти навчальні програми та методичну документацію
 8. Здатність до систематизації та передачі отриманих знань
 9. Здатність працювати з учнівською / студентською аудиторією
 10. Здатність організовувати групову роботу

 АСПІРАНТУРА

Організаційно-управлінська діяльність

 1. Здатність планувати, організовувати роботу та керувати проектами у рамках спеціальності соціологія
 2. Здатність виявляти лідерські якості в організації науково-дослідних та освітніх заходів: конференцій, круглих столів, олімпіад та ін.
 3. Здатність генерувати наукові ідеї та розробляти на їх основі соціальні технології, що можуть бути використані в організаційно-управлінській діяльності

Виробничо-практична діяльність

 1. Здатність використовувати у професійній діяльності базові загальні знання з різних наук
 2. Здатність застосовувати сучасні інформаційні технології у різних видах професійної діяльності
 3. Здатність знаходити, обробляти й аналізувати релевантну інформацію для рішення проблем й прийняття рішень
 4. Здатність використовувати сучасні методи і технології наукової комунікації українською та іноземних мовах
 5. Здатність організовувати науко-педагогічні колективи для викладацької та педагогічної діяльності

Проектна діяльність

 1. Здатність проводити критичний аналіз, оцінку і синтез нових та складних ідей
 2. Здатність переосмислювати наявне та створювати нове цілісне знання та/або професійну практику і розв’язувати значущі соціальні, наукові, культурні, етичні та інші проблеми
 3. Здатність розроблення та реалізація проектів, включаючи власні дослідження
 4. Здатність ініціювання дослідницько-інноваційних проектів та автономно працювати під час їх реалізації
 5. Здатність планувати й організовувати роботу дослідницьких колективів з рішення наукових і науково-освітніх завдань

Науково-дослідна діяльність

 1. Здатність самостійно виконувати науково-дослідну діяльність у рамках спеціальності «Соціологія».
 2. Здатність до аналізу, синтезу, сприйняття інформації, постановки мети і вибору шляхів її досягнення, оволодіння культурою мислення;
 3. Здатність створювати принципово нові ідеї і продукти, мати креативність, ініціативність;
 4. Здатність демонструвати розуміння взаємозв’язку між формами знання і поведінкою людини, використати соціологічні критерії в аналізі форм знання — епістеми, техне, фронезису
 5. Здатність розуміти і критично оцінювати різноманітність підходів до аналізу форм знання/науки/техніки
 6. Здатність застосовувати основні концепції і окремі поняття соціології знання/науки/техніки до аналізу реальних проблемних ситуацій, розглядати конкретну практику наукових співтовариств в контексті розрізнень пошуків і накопичення знання;
 7. Здатність враховувати особливу роль науки/техніки/контексту як способу виробництва знання в сучасному суспільстві і як специфічного соціального інституту і практики;
 8. Здатність здійснювати порівняльні соціологічні дослідження країн Центрально-східноєвропейського регіону

Педагогічна діяльність

 1. Здатність розробляти та проводити всі види занять у вищому навчальному закладі
 2. Здатність застосовувати новітні педагогічні, у тому числі інформаційні, технології у навчальному процесі.