Requirements for Articles

Редакція журналу здійснює внутрішнє анонімне рецензування статті. Лише після успішного проходження рецензування автори отримують реквізити для оплати публікаційного внеску.

ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ СТАТЕЙ:

1. Загальний обсяг статті – 6-12 сторінок. Шрифт: Times New Roman; кегль 14, інтервал – 1,5.
2. На початку статті обов’язково необхідно зазначити УДК, номер та назву рубрики (наприклад, 1. Політологія), дані про автора (ПІБ, посада, місце роботи) та назву статті.
3. Перелік використаних літературних джерел слід наводити в кінці статті в порядку появи відповідних посилань. У тексті статті посилання на використані літературні джерела слід зазначати порядковим номером, виділеним двома квадратними дужками, згідно з переліком джерел (позиція цитованого видання у списку літератури, сторінка). Список використаної літератури оформлюється під назвою «Література:».
4. Після списку використаної літератури подаються анотації трьома мовами (українська, російська, англійська). Анотація має містити стислий виклад змісту статті, ключові слова (до десяти окремих слів або словосполучень).
5. Стаття обов’язково повинна містити такі структурні елементи:
• постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;
• аналіз останніх досліджень і публікацій з даної теми, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
• формування мети статті;
• виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
• висновки з дослідження і перспективи подальших пошуків у даному науковому напрямку.

 ЗАВАНТАЖИТИ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ