Conflict resolution in the socio-political sphere


СЕРТИФІКАТНА ПРОГРАМА
“Врегулювання конфліктів в соціально-політичній сфері”
для другого (магістерського) рівня вищої освіти
за освітньою програмою
«Врегулювання конфліктів та медіація»
спеціальності 054 Соціологія

Сертифікатна програма затверджена Наказом ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського №НОН/136/2022 від 03.05.2022

Мета СП
Мета програми полягає у поглибленому вивченні сучасних концепцій, методології та методик врегулювання соціально-політичних конфліктів, підготовці висококваліфікованих фахівців, що працюють в галузі соціології та конфліктного менеджменту, спроможних успішно конкурувати на ринку праці в контексті конфліктних викликів модерного суспільства.

Актуальність відкриття СП
Конфліктогенність сучасного соціуму вимагає вдосконалення знань та навичок з врегулювання конфліктів на різноманітних рівнях суспільства, зокрема соціально-політичному. Сучасне українське суспільство потребує фахівців з врегулювання конфліктів в сфері державного управління, центральних та місцевих органів влади, громадських організацій та бізнесу. Окремий запит пов’язаний зі збройною агресією Російської Федерації проти України, що вимагає формування компетентностей з соціологічного аналізу воєн, миробудівництва, роботи з внутрішньо переміщеними особами та гендерними питаннями соціальних конфліктів.

Унікальність СП
Дана сертифікатна програма вперше в Україні зосереджується на соціально-політичному рівні врегулювання конфліктів. Програма заснована на досвіді впровадження магістерської освітньо-професійної програми “Врегулювання конфліктів та медіація”, заснованої в 2017 р. КПІ ім. Ігоря Сікорського у співпраці з Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб І посольствами Великої Британії та Швейцарії. Сертифікатна програма продовжує розвивати компетентності з експертного забезпечення врегулювання конфліктних процесів, використовуючи провідні світові й українські академічні та професійні здобутки в галузі соціології та врегулювання конфліктів.

Потенціал ресурсів
Кафедра соціології має навчальні мультимедійні лабораторії, оснащені 32-ма сучасними комп’ютерами з використанням сучасного спеціалізованого програмного забезпечення: середовище R, оболонка R Studio, статистичний PSPP, Tableau Public. Викладачі програми використовують сучасні наукові розробки з врегулювання соціально-політичних конфліктів, співпрацюють з провідними експертно-аналітичними центрами з даної проблематики, взаємодіють з професійними спільнотами та проводять відповідні дослідження. Дисципліни забезпечуються навчальними посібниками, монографіями новітніми науковими публікаціями  викладачів, що забезпечують викладання дисциплін. Окремі освітні компоненти представлені відео лекціями та відображені в Google Classroom і Moodle.

Розробники СП:
Федорченко-Кутуєв Павло Володимирович, д.соц.н., проф., завідувач кафедри соціології
Багінський Андрій Владиславович, к.політ.н., доц., доцент кафедри соціології
Єнін Максим Наімович,  к.соц.н., доц., доцент кафедри соціології
Коломієць Тетяна Володимирівна, к.філос. н., доц., доцент кафедри соціології
Якубін Олексій Леонідович, к.політ.н., старший викладач кафедри соціології

Про сертифікатну програму “Врегулювання конфліктів в соціально-політичній сфері”

Силабуси
1. Соціально-політичний конфлікт в сучасному науковому дискурсі: історія і теорія
2. Гендерний вимір соціальних конфліктів: теорії і практики
3. Peace and Conflict Theory
4. Соціологія війни та внутрішньо переміщених осіб