Коломієць Тетяна Володимирівна


Коломієць Тетяна Володимирівна
Посада: доцентка кафедри соціології.
Сторінка викладача

Вчене звання: доцент (2015).

Науковий ступінь: кандидат філософських наук (2009).

Тема дисертації: «Націософська інтенційність у теоретичній спадщині представників української діаспори».

Електронна пошта: tana_kol@ukr.net

Телефон: +380963270556.

 Освіта:

Магістратура (спеціаліст) 1995-2000 рр. Київський національний університет культури і мистецтв (м. Київ), факультет культурології, спеціальність «Культурологія»

Аспірантура
2000-2003 рр. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ) ), факультет соціології, спеціальність 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»

 Дисципліни:

Бакалаврат: «Основи академічного письма», «Соціологія гендерних конфліктів», «Соціологія комунікації за умови конфлікту», «Соціологія професійного успіху»

Магістратура: «Медіація та фасилітація у вирішенні конфліктів»

 Сфера наукових інтересів:

Гендерні ідентичності та гендерні конфлікти, соціальна комунікація, фасилітація та медіація у врегулюванні конфліктів, соціологічні інтерпретації модерну.

 Наукові профілі:

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=6zCT6nMAAAAJ&hl=uk
ORCID ID: 0000-0002-2715-7804
Web of Science Researcher ID: I-6236-2017

 Міжнародні академічні гранти та стажування, сертифікати

1.Сертифікат про стажування: серія SZFL номер 001101 за програмою «Fundraising and Organization of Project Activities in Educational Establishments: European Experience (the educational project on the topic Benchmarking Strategy to Develop the Pedagogical Competencies of PhD Doctors in the Social Sciences)», Krakow, Poland, 06.11.2021 – 12.12.2021 р., обсягом 180 годин (6 кредитів ECТS).
2. Свідоцтво про підвищення кваліфікації: серія ПК номер 02070921/004774 -19 за програмою «Розроблення дистанційних курсів з використанням платформи Moodle 3.4», 04.02. 2019 – 07.03. 2019 р., обсягом 108 годин (3,6 кредити ECТS), 2019. Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
3. Свідоцтво про підвищення кваліфікації: серія ПК номер 02070921/008071 -23 за програмою Академічна доброчесність», 05.05. 2023 -22.06. 2023 р., обсягом 108 годин (3,6 кредити ECТS), 2023. Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
4. Сертифікат про проходження курсу «Базові навички медіатора» серія БНМ номер 00137 від 17.05.2023 р., обсягом 120 годин (4 кредити ECТS)


5. Сертифікат про проходження курсу «Базові навички сімейного медіатора» серія ОСМ номер 00116 від 06.07.2023 р.обсягом 60 годин (2 кредити ECТS).

Сертифікат з англійської мови В2

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

З 2017 р. – член Київського відділення соціологічної асоціації України (Київ-САУ).

З 2021 р. – співпраця з Всеукраїнським громадським об’єднанням «Поруч» в рамках «Школи миру»  (консультування, проведення тренінгів)

 Нагороди та досягнення

Подяки проректора з навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського за організацію ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Соціологія» у 2017, 2018 та 2019 роках.

 Навчально-методичні праці

 1. Підготовка кваліфікаційних робіт за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти [Електронний ресурс]: навч. посіб. для здобувачів вищої овіти за спеціальністю 054 «Соціологія»  / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Т. В. Коломієць, І. В. Пиголенко. – Електронні текстові дані (1 файл: 0,98 Мбайт). – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 90с. Доступ: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/27610
 2. Кутуєв П.В., Клименко М.І., Коломієць Т.В., Мацко-Демиденко І.В., Якубін О.Л. Теорія соціальних змін: Сучасні соціологічні концептуалізації. Навчальний посібник. К. – Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2014. – 251 с
 3. Соціологія модерну та модернізації [Електронний ресурс]: підручник для студ. спеціальності 054 «Соціологія», спеціалізації «Врегулювання конфліктів та медіація» / П. В. Кутуєв, А. В. Багінський, О. І. Василець, М. Н. Єнін, О. М. Казьмірова, Т. В. Коломієць, Г. О. Коржов, Д. В. Макаренко, І. В. Мацко-Демиденко, І. В. Пиголенко, О. П. Северинчик, О. Л. Якубін; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 3333 кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 355 с.
 4. Соціальна робота [Текст]: навч. посіб. У 2ч. / К.М. Левківський, В.Л. Кулініченко, В.Є. Слушаєнко та ін. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – Ч.2. –
  384 с. – С. 327-359.
 5. Соціологія комунікації [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальностями 7.03010101 «Соціологія», 8.03010101 «Соціологія» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Т. В. Коломієць. – Електронні текстові дані (1 файл: 540 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 82 с. – Назва з екрана. Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12622
 6. Соціологія трудової кар’єри випускників ВНЗ (чинники працевлаштування і трудової кар’єри) [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 8.03010101 «Соціологія» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Т. В. Коломієць. – Електронні текстові дані (1 файл: 332 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 62 с. – Назва з екрана. Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12623

Деякі публікації

 1. Коломієць Т.В. Подолання гендерної асиметрії як механізм регулювання соціальних конфліктів українського суспільства //  Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. : Зб. Наукових праць. Київ.  2019. № 3(43) . С.41-51
 2. Коломієць Т.В., Василець О.І. Вплив урбанізації на трансформацію гендерних ролей // Вісник Політологія Соціологія Право № 4 (44) 2019. – С.36-42.
 3. Шкуров Є. В., Єнін М. Н. Коломієць Т. В., Кеннет Лаундра. Глобалізаційні процеси у сучасному місті // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. праць. – Київ; Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – №3 (51). – С. 19–30. (БД «Index Copernicus»). DOI:  https://doi.org/10.20535/2308-5053.2021.3(51).
 4. Коломієць Т.В. Гендерна асиметрія як джерело соціальних конфліктів (український контекст) // Великі війни, великі трансформації, 1918-2018 роки: конфлікти та мир у ХХ і ХХІ сторіччях: Матеріали ІХ міжнародної наук-.практ. конф. 2018. С.196-198
 5. Коломієць Т.В Соціологічна концепція В.Старосольського в контексті проблемного поля модерності // ВІСНИК НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. Випуск 3/4 (23/24) 2014 С.40-46.
 6. Коломієць Т.В., Кукса В.В. Роль та значення жінки в козацькій державі // Сторінки історії: зб.наук.праць – К.: ІВЦ Політехніка -. 2012.  – №34. С.21-32
 7. Т.В. Коломієць, О.П.Северинчик, Н.І. Яковлєва. Президентські та парламентські виборчі кампанії в умовах однорічних електоральних циклів доби незалежності України // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: зб.наук.праць. – Київ, 2019. – №4(44)
 8. Panchenko L., Korzhov H., Kolomiiets T., Yenin M. PhD student training: principles and implementation // Journal of Physics: Conference Series 1840 (2021) 012056 IOP Publishing. DOI:10.1088/1742-6596/1840/1/012056 (International, SCOPUS).