Master’s and diploma works 2018

Specialty: 054 Sociology
Academic group: СЛ-71мп
1. Bevziuk-Voloshyn O. V. 
2. Kurovska H. 

Specialty: 054 Sociology
Academic group: СЛ-72мп
1. Vasylenko M.
2. Hurina E.
3. Zaiarna O.
4.Zorina A.
5. Klymov A.
6. Li A.
7. Leshchenko M.
8. Makarova A.
9. Markelov I.
10. Murich S.
11. Simkhaieva M.
12. Tishchenko O.
13. Chumachenko M.
14. Cherkas O.
15. Shemeta S.

Specialty: 054 Sociology
Academic group: СЛз-71мп
1. Vodopian T.

2. Gonchar Y.
3. Zhuravlev S
4. Ivchenko N.
5.Holub V.
6. Potarska N.
7. Proiyva M.
8. Samoіlova L.

Specialty: 8.03010101 Sociology
Academic group: СЛ-61м
1. Batyuk D.
2. Buriak O.
3. Hutsaliuk K.
4. Kalyuzhnaya K.
5. Kuzmenko I.
6. Mykytiuk N.
7. Naumenko A.
8
Pupenko G.
9. Rubakha H.
10. Solovey V.
11. Khalimbekova M.

Academic group: СЛз-61м
1. Shmelkova E.
2. Shparkovska Y.
3. Shtohryn R.