Consultation of teachers

Andrii Baginsky                              Wednesday 12.20

Olexiy Bakhanov                           Friday 10.25

Olga Vasilec                                      Tuesday 12.20

Maksym Yenin                                Monday 12.20

Oksana Dutchak                            Wednesday  16.10

Oksana Kazmirova                        Wednesday  10.25

Tetiana Kolomiiets                        Friday 14.15

Hennadii Korzhov                          Monday 16.10

Pavlo Kutuyev                                Wednesday  12.20

Liubov Panchenko                        Monday 14.15

Igor Pygolenko                                Thursday 10.25

Oleksii Severynchyk                    Wednesday  12.20

Oleksii Iakubin                               Wednesday  14.15