About Laboratory

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ЛАБОРАТОРІЯ ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТІВ ТА МЕДІАЦІЇ
КАФЕДРИ СОЦІОЛОГІЇ ФСП

Навчально-наукова лабораторія врегулювання конфліктів та медіації (далі – Лабораторія) має своєю місією: створити більш мирний світ через комплекс дій – освіту/навчання, поширення  знань з конфліктовирішення та переговорів для широкого загалу, досліджень, які б трансформували конфлікти у напрямку поставлених цілей та закріплення стійких  результатів врегулювання.

Наша місія передбачає  чотири стовпи, на яких базується наша поточна робота, щоб створити більш мирний світ.

Це:
(1) дії;
(2) освіта/навчання;
(3) поширення- просвітницька робота;
(4) дослідження
.

Дії

Лабораторії створена з метою організації та проведення практичних занять, під час яких студенти факультету під безпосереднім керівництвом викладачів особисто здійснюватимуть переговорні, зокрема медіаційні, процедури з метою засвоєння теоретичних положень навчальних дисциплін, а також набуття практичних умінь і навичок у сфері медіації, врегулювання конфліктів та діалогу.

Освіта/Навчання

Завдяки активності Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України до класифікатору професій було внесену таку: «Фахівець з урегулювання конфліктів та медіації у соціально-політичній сфері».

В КПІ імені Ігоря Сікорського  магістерська програма «Врегулювання конфліктів та медіація» реалізується на базі кафедри соціології Факультету соціології і права. Існуюча магістерська програма Врегулювання конфліктів та медіація  включає в себе такі професійні “карти”:

А)     спеціалізовану («Соціологія конфліктів та війн у контексті трансформацій та модернізацій», «Запобігання конфліктів та забезпечення сталого миру», «Лідерство та антикризовий менеджмент», «Теорія та практика ведення переговорів», «Медіація та фасилітація у вирішенні конфліктів», «Contemporary Sociological Theories», «Соціологія науки і техніки», «Академічне письмо та критичне мислення»)

B) технологічно-прикладну («Методологія та методи соціологічного дослідження конфліктів», «Кількісні методи аналізу соціологічних процесів», «Новітні якісні методи аналізу конфліктів та медіації», «Паблік рілейшнз та кризові комунікації», «Соціологія масових комунікацій та інтернету», «Соціологія виборчого процесу», «Пропаганда і збройний конфлікт», «Методи багатовимірного аналізу даних» )

C) інтернаціональну («Крос-національні дослідження в соціології», «Регіональні/етнічні конфлікти та миробудівництво», «Cоціологічні студії міграцій та вимушених переселень», «Global Politics», «Соціологія війни: ідеологічні дискурси, мобілізаційні практики», «Peace and Conflict Theory»)

D) практики (викладацьку, дослідницьку, стажування в провідних інституціях державного та приватного сектору, серед яких TNS-Ukraine, Інститут соціології НАН України, Навчально-науковий центр прикладної соціології «Соціоплюс», представництво ООН в Україні).

Викладачі програми постійно співпрацюють з громадськими організаціями та експертами у сфері конфліктовирішення (як локальними, так і міжнародними). Розробляються навчальні матеріали з використанням новітніх здобутків провідних світових організацій, які залучені до миротворчості.

А її перші генерації випускників вже успішно працюють у державних органах, військових та правоохоронних структурах, юридичних і консалтингових корпораціях, громадських організаціях та міжнародних фондах.

Поширення – просвітницька робота

Отже, враховуючи необхідність розвитку науково-практичної, науково-методичної бази в галузі врегулювання конфліктів та медіації постало питання відкриття на кафедрі соціології ФСП  Лабораторії з проблем врегулювання конфліктів та медіації.

В процесі діяльності Лабораторії, фахівці з врегулювання конфліктів та медіації КПІ, залучені зовнішні експерти/науковці, а також студенти старших курсів (в рамках науково-дослідної роботи) проводять відкриті лекції / тренінги з питань врегулювання конфліктів та медіації та актуальних наукових напрацювань в цій галузі. Цільовою аудиторією таких заходів можуть бути представники центральної та місцевої влади, представники неурядових організацій, представники професій, діяльність яких дотична до врегулювання конфліктів (правоохоронці, військові тощо), студенти, школярі, групи осіб, що постраждали внаслідок збройних конфліктів (зокрема внутрішньо-переміщених осіб) та усі зацікавлені в тематиці врегулювання конфліктів. Цей напрям діяльності лабораторії дозволить сформувати потужні академічно-професійні зв’язки, привнести новітні наукові напрацювання до професійної діяльності та підвищити обізнаність населення щодо проблем та перспектив врегулювання конфліктів з використанням технік медіації.

Важливою складовою функціонування Лабораторії буде також виховання у студентів поваги до принципу верховенства права, підвищення рівня культури населення, сприяння розвитку партнерських ділових відносин у соціумі і формування етики ділового обороту, замирення соціального середовища.

Дослідження

У КПІ імені Ігоря Сікорського почала активно формуватися власна наукова школа щодо дослідження конфліктів. Ця школа продукує як суто академічний підхід до вивчення конфліктів у рамках осягнення модерного суспільства та його трансформацій, так і емпіричне вивчення конкретних конфліктів, звісно з концентрацією на українських теренах. Ці знання та практичні навички  не залишаються всередині вузького кола фахівців – вони  передаються плеяді талановитої молоді, яка дає надію на успішне відновлення миру у державі.

Тож чи ви вже навчаєтесь трансформації конфліктів, і хочете знати більше, чи ви зі сфери державного управління, бізнесу – ми відкриті до співпраці, чекаємо на вас, контактуйте з нами!