Магістеріум

ОБОВ’ЯЗКОВІ
Освітньо-професійна програма: «Врегулювання конфліктів та медіація».

Силабуси обов’язкових навчальних дисциплін ухвалено кафедрою соціології (протокол № 12 від 23.06.2023).
Силабуси обов’язкових навчальних дисциплін погоджено Методичною комісією факультету соціології і права (протокол № 11 від 27.06.2023).

ЗО 01 Педагогіка вищої школи
ЗО 02 Запобігання конфліктів та забезпечення
ЗО 03 Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації
ЗО 04 Лідерство та антикризовий менеджмент
ПО 01.1 Методологія та методи соціологічного дослідження конфліктів. Частина 1. Проектування соціологічного дослідження
ПО 01.2 Методологія та методи соціологічного дослідження конфліктів. Частина 2. Кількісні методи соціологічних досліджень
ПО 02 Соціологія конфліктів та війн у контексті трансформацій та модернізацій
ПО 03 Регіональні та етнічні конфлікти: соціально-політичний контекст та миробудівництво
ПО 04 Соціологічні студії міграцій та вимушених переселень
ПО 05 Медіація та фасилітація у вирішенні конфліктів
ПО 06 Соціологія конфліктів та війн у контексті трансформацій та модернізацій. Курсова робота
ПО 07 Переддипломна практика
ПО 08 Робота над магістерською дисертацією

ВИБІРКОВІ
Освітньо-професійна програма: «Врегулювання конфліктів та медіація».

Силабуси вибіркових навчальних дисциплін ухвалено кафедрою соціології (протокол № 10 від 08.04.2023).
Силабуси вибіркових навчальних дисциплін погоджено Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 8 від 02.06.2023).

1. Соціологія війни: ідеологічні дискурси, мобілізаційні практики
2. Крос-національні дослідження в соціології
3. Методи багатовимірного аналізу даних
4. Новітні якісні методи аналізу конфліктів та медіації
5. Соціологія виборчого процесу
6. Соціологія масових комунікацій та інтернету
7. Гендерні конфлікти та сімейна медіація
8. Пропаганда і збройний конфлікт
9. Паблік рілейшнз та кризові комунікації
10. Contemporary Sociological Theories
11. Академічне письмо та критичне мислення
12. Global Politics
13. Моніторинг та оцінювання програм і проєктів

Cертифікатна програма «Врегулювання конфліктів в соціально-політичній сфері»

14. Соціально-політичний конфлікт в сучасному науковому дискурсі: історія і теорія.
15. Гендерний вимір соціальних конфліктів: теорії і практики
16. Peace and Conflict Theory
17. Соціологія війни та внутрішньо переміщених осіб