Vashchuk Vadym Dmytrovych

Vashchuk Vadym Dmytrovych
Theme: Bureaucracy as a source of state modernization: prospects, challenges, conflicts.
Academic Adviser: Associate Professor, PhD in Sociology, Hennadii Korzhov.