Методичні матеріали

Підготовка кваліфікаційних робіт за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 054 «Соціологія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Т. В. Коломієць, І. В. Пиголенко. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,75 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 90 с. – Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27610

Методичні рекомендації до написання курсових робіт за спеціальностями «Соціологія», «Соціальна робота» (для бакалаврів, спеціалістів, магістрів) [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ»; уклад. І. В. Пиголенко. – Київ: НТУУ «КПІ», 2016. – 22 с. – Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/15227

Сучасні теорії миру та конфліктів: Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни [Електронний ресурс] : навч. посіб. для для студентів спеціальності 054 «Соціологія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Багінський А.В. – Електронні текстові дані (1 файл: 146 Кбйт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 55 с.
Завантажити

Умберто Эко
Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки. Учебно-методическое пособие.
Завантажити

Основи методології та організації наукових досліджень// Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 352 с.
Завантажити

Ranjit Kumar
RESEARCH METHODOLOGY
a step-by-step guide for beginners
Download