Аспірантура

Силабуси обов’язкових навчальних дисциплін ухвалено кафедрою соціології (протокол № 13 від 12.07.2022).
Силабуси обов’язкових навчальних дисциплін погоджено Методичною комісією факультету соціології і права (протокол № 1 від 31.08.2022)

ОБОВ’ЯЗКОВІ

1. Актуальні методологічні проблеми соціологічного дослідження
2. Іноземна мова наукової комунікації (англійська, німецька, французька)
3. Історична соціологія модернів, модернізацій та розвитку
4. Епістемологія соціально-наукового пізнання

Силабуси вибіркових навчальних дисциплін ухвалено методичною радою
КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 5 від 23.02.2023).
Силабуси вибіркових навчальних дисциплін погоджено Вченою радою факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 6 від 17.02.2023)

ВИБІРКОВІ

1. Моделювання структурними рівняннями в соціології
2. Гносеологія наукового пізнання
3. Соціологічні студії соціальних структур та організацій
4. Трансформація та модернізація країн Східної та Центральної Європи
5. Ідентичність в суспільстві модерну
6. Соціальне конструювання науки і технологій
7. Historical Sociology of Global Conflicts